برنامه کنفرانس

روز اول

۱۶ سپتامبر

۹:۰۰ - ۱۰:۰۰

ثبت‌نام

همراه با چای، قهوه و شیرینی

۱۰:۰۰ - ۱۰:۱۵

خوش‌آمدگویی

الهه امانی

۱۰:۱۵ - ۱۲:۱۵

میزگرد دستاوردها و چالش‌های جنبش «زن زندگی آزادی» در ایران و عرصه بین‌المللی 

هایده روش: چالش‌های جنبش زن،زندگی، آزادی در ایران

حمیده صابری: عاملیت زنان در نیمه‌ی پنهان جنبشها

مینو همتی: حجاب اجباری سنگر درهم شکسته اسلام سیاسی

رضوانه محمدی:‌ دستاوردها و چالش‌های جنبش زن زندگی آزادی در ایران و در عرصه بین‌المللی

گرداننده میزگرد: پروانه عظیمی

۱۲:۱۵ - ۲:۱۵

ناهار

غذا در نزدیکی محل کنفرانس برای خرید موجود خواهد بود.

۲:۱۵ - ۲:۳۰

شعرخوانی

پرتو نوری‌علا

۲:۳۰ - ۴:۳۰

میزگرد اهمیت جنبش «زن زندگی آزادی» برای برابری و عدالت اجتمایی

شراره شاهرخی: آیا مفاهیم «زن، زندگی، آزادی»، در کنار هم، نشانه‌ای از پیدایش گفتمانی تازه در جامعه ایرانی است؟

دکتر شهلا طالبی: زن، زندگی، آزادی: رویکردی دیگرگونه و زنانه‌محور به زندگی، مرگ، و عدالت فردی و اجتماعی

دینا اسنا: تقابل استبداد با هنر و زنان

فریدا آفاری: چگونه می‌توان با پرداختن به سه مفهوم زن، زندگی و آزادی از منظر بحث‌های فمینیست‌های سوسیالیست راه‌هایی برای ژرفایابی جنبش ارائه داد؟

گرداننده میزگرد: تونیا ولی‌اوغلی

۴:۳۰ - ۵:۰۰

تنفس

۵:۰۰ - ۶:۰۰

اجراهای هنری

پریسا دانشور و صحرا شیرازی

روز دوم

۱۷ سپتامبر

۹:۰۰ - ۱۰:۰۰

ثبت‌نام

همراه با چای، قهوه و شیرینی

۱۰:۰۰ - ۱۲:۲۰

میزگرد نقش و جایگاه جنبش «زن زندگی آزادی» و ارتباط آن با سایر جنبش‌های اجتمایی

دیانا نامی: دستاوردها و چالش‌های جنبش زن‌،‌ زندگی،‌ آزادی و شرایط کردستان

الهه اجباری: ذهن برابراندیش و رادیکالیزم روزمره

دکتر عشا مومنی: فمینیسم انقلابی در ایران: آماده‌سازی مسیری برای یک آینده روشن

آیدا نیکو: قیام ژینا و زنان کارگر

شیرین‌دخت نورمنش: بازنگری و بازسازی روایت‌های فردی-گروهی برای رشد و پیشرفت به سوی جامعه‌ای سالم و همه‌گیر

گرداننده میزگرد: جمیله داودی

۱۲:۲۰ - ۲:۱۵

ناهار

غذا در نزدیکی محل کنفرانس برای خرید موجود خواهد بود.

۲:۱۵ - ۲:۳۰

اجراهای هنری

کیانا حمزه‌ای

۲:۳۰ - ۳:۳۰

معرفی اقدام مشترک تشکل‌های مستقل زنان و اختتامیه

۳:۳۰ - ۴:۰۰

اجرای هنری

پریسا دانشور

۴:۰۰ - ۶:۰۰

نمایشگاه‌های هنری، پذیرایی و موسیقی زنده (Art Reception)